Jurisprudentie onteigeningsrecht en planschade januari 2022

1. Gemeentelijke gronduitgifte: transparantie, gelijke kansen

Hoge Raad 26 november  2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (X / Didam)

Gemeenten moeten bij gronduitgifte meer transparantie betrachten en gelijke kansen bieden:

Mogelijk meerdere gegadigden? Dan ‘passende mate van openbaarheid’:

– beschikbaarheid onroerende zaak

– selectieprocedure en -criteria

– tijdlijn

Eén gegadigde? Dan voor verkoop, de verkoop aankondigen met toelichting waarom er geen andere gegadigden zijn.

2. Onteigening: ontbreken zekerheidstelling

Hoge Raad 1 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1421 (Eindhoven / X)

De rechtbank moet ten genoegen van de potentieel onteigende een voorschot op de schadeloosstelling vaststellen. Meestal 100% van het aanbod, omdat overheden dat aanbieden. Zo niet, dan 90%. Voor de resterende 10% moet de onteigenaar zekerheid bieden. De rechtbank had verzuimd die 10%-zekerheidstelling in het vonnis op te nemen. De Hoge Raad doet dat nu zelf.

3. Onteigening: liquidatiefactor 5,62, kostenvergoeding

Rechtbank Den Haag, 8 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:14261 (Katwijk / X)

Liquidatie of reconstructie? Er zijn andere kassen, maar vanwege specifieke teeltbehoefte en leeftijd onteigende is liquidatie aangewezen. Niet factor 10, maar 5,62 vanwege tijd tot AOW-leeftijd.

Forse matiging advocaat- en deskundigenkosten “dienen voor rekening te komen van de betreffende adviseurs, tenzij zij op dit punt met [gedaagde] andere afspraken hebben gemaakt. De adviseurs worden geacht zelf een inschatting te kunnen maken van de redelijkheid van de door hen in het kader van de onteigening te maken advieskosten.”

4. Onteigening: wet afnemend economisch grensnut te arbitrair, ‘tweemaal agrarisch’ als werkelijke waarde

Rechtbank Noord-Nederland 29 december 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:5393 (Drenthe / X)

Wet afnemend grensnut (Eerste wet van Gossen) is volgens de rechtbank te arbitrair om de werkelijke waarde te bepalen.

Werkelijke waarde van perceel ‘detailhandel – tuincentrum’ wordt vastgesteld aan de hand van agrarische grond met factor 2, omdat zeer beperkt detailhandel mogelijk is.

 

 

Richard van Baalen

Auteur: Richard van Baalen

mr M.J.H. (Richard) van Baalen

E: rvbaalen@aens.nl

T: 085 – 48 77 408