Lastgeving en erfrecht

Inleiding

Lastgeving is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten. Lastgeving kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het beheer van vastgoed. Wat gebeurt er met een dergelijke overeenkomst als de lastgever overlijdt? In dit artikel ga ik hierop in.

Wettelijk kader

De wettelijke hoofdregel is dat de lastgeving eindigt in geval van dood van de lastgever op het moment dat de lasthebber weet heeft van die dood. Deze hoofdregel is dwingend recht. Hierop zijn twee wettelijke uitzonderingen.

De eerste uitzondering. Partijen kunnen overeenkomen dat de lastgeving niet eindigt door de dood van de lastgever, onder de voorwaarde dat de lastgeving in het belang van de lasthebber of een derde is.

De tweede uitzondering. Zijn partijen overeengekomen dat de lastgever de bevoegdheid verliest om zelf op te treden, met werking tegenover derden (de zogeheten privatieve werking), dan kunnen zij ook bepalen dat de lastgeving niet eindigt door de dood van de lastgever. Het dient dan wel te gaan om een bepaald soort lasthebber, zijnde een rechtspersoon die zich op grond van zijn statuten ten doel stelt de gezamenlijke belangen van meerdere lastgevers te behartigen.

Tip

Krijg je te maken met een onroerende zaak en een verbonden overeenkomst van lastgeving, waarvan de lastgever is overledenen, ga dan na of de lastgeving met het overlijden van de lastgever is geëindigd.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl