Pachtnormen 2018 en herziening van de pachtprijs

De Pachtnormen per 2018 laten, uitgezonderd de IJsselmeerpolders, een daling zien, die soms scherp is.

Zoals bekend worden de pachtprijzen jaarlijks herzien op basis van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw. Deze wijzigingen, die dus zowel tot verhogingen als tot verlagingen kunnen leiden, werken op grond van de bepalingen van de wet automatisch door. Dit met ingang van het pachtjaar volgende op het tijdstip waarop de wijziging is gepubliceerd. Wanneer bijvoorbeeld de pachtovereenkomst indertijd is aangegaan per 1 november, dan geldt de nieuwe norm met ingang van dat tijdstip.

Naast dit automatisme, kan ieder van partijen op grond van artikel 7:333 lid 2 BW binnen een jaar nadat de pachtnormen zijn gewijzigd (tegenwoordig elk jaar) aan de Grondkamer vragen de tussen partijen overeengekomen tegenprestatie te herzien. De Grondkamer herziet dan de pachtprijs wanneer de redelijkheid en de billijkheid dit verlangen of de gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen.

Het zal doorgaans de verpachtende partij zijn die om herziening vraagt, bijvoorbeeld ingeval bij het sluiten van de pachtovereenkomst een lagere pachtprijs is afgesproken dan op grond van de geldende normen had gekund.

Ook de pachter kan echter om herziening vragen. Daar zijn dan wel bijzondere omstandigheden voor nodig. Een voorbeeld van dergelijke bijzondere omstandigheden is te vinden in de publicatie op deze site van kantoorgenoot mr B. Nijman van 10 februari 2012 over de pachtprijs en zijn blog van 28 februari 2018.

Wanneer het voorgaande vragen oproept, kunt u het beste even bellen met ons of één van de andere kantoorgenoten van A & S.

Jan van Vliet

Auteur: Jan van Vliet

e-mail: jvvliet@aens.nl
Tel: 0317 – 745 701

Praktijk
Jan van Vliet is gespecialiseerd in Agrarisch recht – met name pacht, erfpacht en maatschappen – Ondernemingsrecht en Erfrecht.

Loopbaan
Na zijn studie Notarieel Recht en Nederlands Recht aan de VU in Amsterdam, werkte Jan van 1977 tot en met 1983 als jurist bij de boerenstandsorganisatie, de Friese CBTB in Leeuwarden. Daarna was hij tot 1990 als advocaat en procureur verbonden aan het kantoor Boonstra & De Groot te Leeuwarden. In 1990 was Jan een van de medeoprichters van A&S Advocaten.

Persoonlijk
Jan is een boerenzoon en een echt buitenmens. Daar ligt vanzelfsprekend zijn connectie met het agrarisch recht. In zijn vrije teelt hij samen met zijn echtgenote bloemen, groenten en fruit. Hij houdt van wielrennen en schaatsen. Elke zomer is hij met zijn racefiets op een col in Frankrijk te vinden. Op de schaats reed hij drie keer de Elfstedentocht uit.

Nevenactiviteiten

  • voorzitter College van Beroep examens Wageningen University & Research
  • lid Vereniging Agrarisch Recht
  • bestuurslid Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
  • bestuurslid van diverse instellingen/ verenigingen