Vaststellen bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad

Een beroep op het vertrouwensbeginsel kan alleen slagen als de toezegging is gedaan door beslissingsbevoegden of als de toezegging hun kan worden toegerekend. De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van het bestemmingsplan. Appellant kan geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan uitspraken van het college van burgemeester en wethouders hierover.

Situatie

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft een nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Hierin is ook een paardenhouderij bestemd. In de planregels is onder meer bepaald dat maximaal twee evenementen per jaar zijn toegestaan en hiervoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Appellant is het hiermee niet eens. Hij stelt dat het college van B&W bij brief heeft toegezegd dat de activiteiten, die bestaan uit het houden van ponykampen, menwedstrijden, buitenritten en koetsentochten, tezamen maximaal 12 keer per jaar mogen worden gehouden. De toezeggingen van het college van B&W moeten volgens appellant in de regels bij onderhavig bestemmingsplan worden vastgelegd. De gemeenteraad meent dat de toezegging van het college van burgemeester en wethouders geen verplichting in het leven roept voor de gemeeteraad. Appellant kan geen vertrouwen ontlenen aan de toezegging van het college.

Oordeel Afdeling

De Afdeling geeft de gemeenteraad gelijk. De Afdeling overweegt dat in het algemeen geen rechten kunnen worden ontleend aan toezeggingen die zijn gedaan voor niet ter zake beslissingsbevoegden. De bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan berust niet bij het college van B&W, maar bij de gemeenteraad. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de bedoelde toezeggingen aan de raad kunnen worden toegerekend. Gelet hierop heeft de raad dan ook niet gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel.

Tip:

Richt je bij een lobby voor bepaalde bestemmingen in een nieuw vast te stellen bestemmingsplan tot (leden van) de gemeenteraad en niet tot het college van B&W. ABRS 12 juni 2013, nr 201206567/1/R1, DR 2013/128

 

Jacoline Kroon

Auteur: Jacoline Kroon

mr ir J.M.M. (Jacoline) Kroon

E: jkroon@aens.nl

T: 085 – 48 77 406