Wijziging regeling partneralimentatie

Het plan

De VVD, PvdA en D66 hebben op 20 juni 2012 een initiatiefnota ingediend om de regeling voor partneralimentatie te wijzigen. Zij willen dat de grondslag, de berekeningsmethode en de duur verandert.

De nieuwe grondslag

De huidige grondslag voor de betaling van partneralimentatie is de lotsverbondenheid tussen partijen die is ontstaan door het huwelijk en die haar werking behoudt na het huwelijk. In het voorstel staat een nieuwe grondslag. De wettelijke grondslag wordt de compensatie voor het verlies aan verdiencapaciteit ontstaan tijdens het huwelijk. De alimentatie is dan een compensatie voor de tijd die een van de partners niet of minder aan de carrière heeft besteed. Het huwelijk op zich rechtvaardigt niet een overdracht van inkomen na het huwelijk. Het recht op partneralimentatie ontstaat pas als gedurende het huwelijk bijvoorbeeld geen betaald werk is verricht of als er na het huwelijk zorgverplichtingen resteren die niet evenredig verdeeld zijn.

De duur

De huidige duur van de partneralimentatie is ingeval van een scheiding zonder kinderen en bij een huwelijk korter dan 5 jaar gelijk aan de duur van het huwelijk en bij een huwelijk langer dan 5 jaar in veel gevallen 12 jaar. In het voorstel wordt de duur van de partneralimentatie als volgt wettelijk beperkt. Bij huwelijken zonder kinderen die korter duren dan 3 jaar is geen verplichting tot partneralimentatie. Bij huwelijken zonder kinderen die langer hebben geduurd dan 3 jaar geldt dat partneralimentatie verschuldigd kan zijn voor de duur van de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Bij huwelijken met kinderen geldt dat als de zorgverdeling tussen beide ex-partners tot gevolg heeft dat een van de beide partners beperkt kan deelnemen aan het arbeidsproces, dat de partneralimentatie wordt verlengd totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en in ieder geval de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Indien de zorgverplichting gelijk is (co-ouderschap) en beide ouders werken, dan is partneralimentatie niet verschuldigd.

Op de maximumduur kan een uitzondering worden gemaakt ingeval van huwelijken waarbij de ene partner de zorg voor de kinderen heeft gehad, en de andere partner de kostwinner was. Hiervoor geldt dat bij een huwelijk langer dan 15 jaar partneralimentatie verplicht is voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 10 jaar.

Overige aspecten

Er wordt een internettool ontwikkeld zodat partijen zelf de verschuldigde partneralimentatie kunnen berekenen. Verder zal de wettelijke regeling voorzien in een afbouw van de hoogte van de partneralimentatie en wordt geen indexatie toegepast. Dit voorziet in een prikkel om gaandeweg aan het arbeidsproces deel te nemen en/of het aantal gewerkte uren langzamerhand op te voeren. Tenslotte zal er een hardheidsclausule gelden die door de rechter kan worden toegepast om onredelijke situaties te repareren.

Stand van zaken

Het plan van de VVD, PvdA en D66 betreft nog slechts een voorstel. Sinds de indiening op 20 juni 2012 zijn er geen verdere politieke ontwikkelingen. Of dit voorstel uiteindelijk verwerkt wordt in een wet is nog afwachten. Vanuit de rechterlijke macht is er kritiek op het voorstel. Zij is onder andere van mening dat het huidige wettelijke systeem voldoende mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld een kortere termijn dan 12 jaar vast te stellen. Een wetswijziging is daarvoor niet nodig. Dit onderwerp wordt vervolgd.

29 mei 2013.

Auteur: AenS Advocaten

T: 085 – 48 77 400
E: info@aens.nl