Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Na een storm van kritiek op een wetsvoorstel heeft de minister van I&M aan de kamer geschreven dat onteigeningen op basis van de ontwerp-Omgevingswet, net als nu, niet doorgaan tenzij de rechter de onteigening toestaat. De wetgever heeft de Omgevingswet aangenomen. Die wet is nog niet helemaal compleet, op bepaalde onderdelen moeten er aanvullende wetten … Meer lezenToekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsrecht uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1. Schadeloosstelling per peildatum Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4585 (Provincie Zuid-Holland / X). Als gevolg van onteigening verloor een perceel een van de twee ontsluitingen. Nadat … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

Onteigening: algemene ruimtelijke beleidsvisies relevant bij waardebepaling

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Onteigening: algemene ruimtelijke beleidsvisies relevant bij waardebepaling

Als er grond wordt onteigend, moet de marktwaarde daarvan worden vergoed. Bij het bepalen daarvan moet rekening worden gehouden met (door de overheid gemaakte) plannen die slechts bestaan in algemene ruimtelijke beleidsvisies. Dat is ook het geval als nadien vastgestelde bestemmingsplannen/inpassingsplannen die passen binnen dat algemene ruimtelijke beleid, wél buiten beschouwing moeten blijven. Elimineren Eliminatiekwesties … Meer lezenOnteigening: algemene ruimtelijke beleidsvisies relevant bij waardebepaling

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2016)

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht
Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1.            Onterechte inschrijving onteigeningsvonnis Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:210 (X / De hoofdbewaarder van het Kadaster en de openbare registers). X vond … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2016)

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht
Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2016)

1. Arrest Hoge Raad van 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3302 (X/provincie Noord-Holland) Liquiditeitsproblemen niet toetsbaar bij onteigeningsbeschikking De Hoge Raad verwerpt het beroep zonder inhoudelijke motivering; de Advocaat-Generaal gaat inhoudelijk op de kwestie in (ECLI:NL:PHR:2015:2015). Hij citeert dat de onteigenende partij bij de onderhandelingen niet te werk mag gaan als ware de onderhandelingsverplichting (artikel 17 Ow) een te verwaarlozen … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2015)

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht
Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2015)

1. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1991 (X / Waterschap Vallei en Veluwe Gedoogplicht in stand: beperkt werkterrein Voor de dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei was dermate weinig (werk)terrein benodigd, dat de eigenaarsbelangen geen onteigening vergen. Zie ook mijn uitgebreidere memo. 2. Uitspraak Afdeling van 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2075 … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (november 2015)

Tijdsduur werkzaamheden van belang bij gedoogplicht

gedoogplicht milieu effect rapport MER omgevingsvergunning landbouw
Tijdsduur werkzaamheden van belang bij gedoogplicht

Of een gedoogplicht terecht is opgelegd, is mede afhankelijk van de tijdsduur van tijdelijke werkzaamheden.   Dit kan worden afgeleid uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) van 16 september 2015, (zaaknummers ECLI:NL:RVS:2015:2894 en ECLI:NL:RVS:2015:2895). In beide zaken stond een door het college van Dijkgraaf en Heemraden van … Meer lezenTijdsduur werkzaamheden van belang bij gedoogplicht

Verbod op minnelijke onteigening

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht
Verbod op minnelijke onteigening

Bij een vrijwillige grondverkoop aan de overheid kan de koopsom in beginsel niet worden berekend als ware het een onteigeningsschadeloosstelling, als de betreffende overheid niet van plan is om het betreffende object desnoods te onteigenen. Althans, dat kan uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 1 juli 2015 worden afgeleid. Situatieschets De in Harlingen … Meer lezenVerbod op minnelijke onteigening

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid
Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

1.   Arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:250 (X / Gemeente Weert) Vergoeding deskundigenbijstand in kroonfase. Op grond van artikel 50 Ow komen kosten van een onteigeningsprocedure voor vergoeding in aanmerking (conform de dubbele redelijkheidstoets). In dit arrest is – de bestaande praktijk – bevestigd dat ook de kosten van de administratiefrechtelijke kroonfase … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2015)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding
Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)

Onteigeningsjurisprudentie: met onderwerpen zoals planschade , landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht. 1.    Vonnis rechtbank Noord Nederland 17 september 2014, zaaknummer: C/19/927998 / HA ZA 12-132 (Landinrichting Laaghalen) Stigmaschade De rechtbank meent met de rechtbankdeskundige dat een tweetal niet in het inrichtingsplan opgenomen percelen landbouwgrond vanwege dat plan in waarde dalen. Want hoewel de percelen niet aan … Meer lezenJurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2015)