genotswaarde pacht voorkeursrecht onteigenen onteigening

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2017)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2017)

1. Onteigening: moet bouwrijp maken worden weggedacht? Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:544 (erven X c.s./Uden). Bouwrijpe grond is meer waard dan ruwe bouwgrond. Bij onteigening (van een complex) waarbinnen delen bouwrijp zijn, komt die bouwrijpe status in beginsel geen relevantie toe. Activiteiten voor het bouwrijp maken zijn onderdeel van het werk waartoe onteigend wordt, … Lees verder

Planschade: normaal maatschappelijk risico ≠ risicoaanvaarding

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2017)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2017)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsrecht uit de voorgaande periode behandeld. Naast onteigeningsrecht passeren ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht de revue. Planschade: verbijzondering van planmaximalisatiecriterium Uitspraak AbRS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2574 (X/Achtkarspelen): In het kader van een planschadeaanvraag moet het oude planologische regime worden vergeleken met het … Lees verder

verontreiniging bedrijfsgrond bouwrijp werkzaamheden gedoogwet

Onteigening: van overheidswege uitgevoerde bouwrijpmaak-werkzaamheden moeten worden geelimineerd

Onteigening: van overheidswege uitgevoerde bouwrijpmaak-werkzaamheden moeten worden geelimineerd

Als de overheid grond onteigent en die bouwrijp maakt voordat de grond wordt doorgeleverd aan een exploitant, mag met die bouwrijpmaakwerkzaamheden geen rekening worden gehouden bij het vaststellen van de aan de onteigende toekomende schadeloosstelling. Op 31 maart 2017 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak, waarin aan de orde is een loot aan … Lees verder

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht (febr. 2017)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (febr. 2017)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsrecht uit de voorgaande periode behandeld. Naast onteigeningsrecht passeren ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht de revue. 1. Geen recht op expliciete gelegenheid tot pleidooiverzoek Hoge Raad 28 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2452 (X / Rijkswaterstaat) Strijdigheid tussen art. 24 Ow en art. 2.11 procesreglement. … Lees verder

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht

Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Toekomstige onteigeningen tóch altijd via rechter

Na een storm van kritiek op een wetsvoorstel heeft de minister van I&M aan de kamer geschreven dat onteigeningen op basis van de ontwerp-Omgevingswet, net als nu, niet doorgaan tenzij de rechter de onteigening toestaat. De wetgever heeft de Omgevingswet aangenomen. Die wet is nog niet helemaal compleet, op bepaalde onderdelen moeten er aanvullende wetten … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (Nov. 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsrecht uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1. Schadeloosstelling per peildatum Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4585 (Provincie Zuid-Holland / X). Als gevolg van onteigening verloor een perceel een van de twee ontsluitingen. Nadat … Lees verder

onteigening bestemmingsplan aansprakelijkheid

Onteigening: algemene ruimtelijke beleidsvisies relevant bij waardebepaling

Onteigening: algemene ruimtelijke beleidsvisies relevant bij waardebepaling

Als er grond wordt onteigend, moet de marktwaarde daarvan worden vergoed. Bij het bepalen daarvan moet rekening worden gehouden met (door de overheid gemaakte) plannen die slechts bestaan in algemene ruimtelijke beleidsvisies. Dat is ook het geval als nadien vastgestelde bestemmingsplannen/inpassingsplannen die passen binnen dat algemene ruimtelijke beleid, wél buiten beschouwing moeten blijven. Elimineren Eliminatiekwesties … Lees verder

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (juni 2016)

In dit met enige regelmaat verschijnende overzicht wordt onteigeningsjurisprudentie uit de voorgaande periode behandeld. Ook aanverwante onderwerpen, zoals planschade, landinrichting en de Belemmeringenwet privaatrecht, passeren de revue. 1.            Onterechte inschrijving onteigeningsvonnis Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:210 (X / De hoofdbewaarder van het Kadaster en de openbare registers). X vond … Lees verder

Onteigening Omgevingswet planschade erfpacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2016)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (februari 2016)

1. Arrest Hoge Raad van 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3302 (X/provincie Noord-Holland) Liquiditeitsproblemen niet toetsbaar bij onteigeningsbeschikking De Hoge Raad verwerpt het beroep zonder inhoudelijke motivering; de Advocaat-Generaal gaat inhoudelijk op de kwestie in (ECLI:NL:PHR:2015:2015). Hij citeert dat de onteigenende partij bij de onderhandelingen niet te werk mag gaan als ware de onderhandelingsverplichting (artikel 17 Ow) een te verwaarlozen … Lees verder

onteigeningsrecht onteigening planschade koop verkoop pacht

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2015)

Jurisprudentie onteigeningsrecht (november 2015)

1. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1991 (X / Waterschap Vallei en Veluwe Gedoogplicht in stand: beperkt werkterrein Voor de dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei was dermate weinig (werk)terrein benodigd, dat de eigenaarsbelangen geen onteigening vergen. Zie ook mijn uitgebreidere memo. 2. Uitspraak Afdeling van 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2075 … Lees verder